Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vragenlijst

Door zich te registreren om toegang te krijgen tot de Q-BEx vragenlijst (“vragenlijst”), bevestigen gebruikers (de “gebruikers”) dat ze zich te allen tijde aan de volgende voorwaarden zullen houden:

(“Gebruiksvoorwaarden”)

Lees de gebruiksvoorwaarden door alvorens u te registreren om toegang te krijgen tot de vragenlijst. Door de vragenlijst te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de naleving ervan. U moet ten minste 18 jaar zijn om deze vragenlijst te mogen gebruiken.

Door zich te registeren om toegang te krijgen tot de vragenlijst, gaan gebruikers er ook mee akkoord dat ze zich te allen tijde zullen houden aan alle toepasselijke:

 • professionele gedragscodes;
 • wet- en regelgeving en richtlijnen;
 • ethische goedkeuringen; en
 • wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

De Universiteit van Leeds heeft toegang tot gegevens om het gebruik van de vragenlijst te controleren, maar heeft geen toegang tot de specifieke gegevens die van de respondenten van de vragenlijst (de “respondenten”) worden verzameld en opgeslagen. Voor alle duidelijkheid: de Universiteit van Leeds heeft geen toegang tot persoonsgegevens van respondenten en respondenten zullen niet worden geïdentificeerd door de Universiteit van Leeds.

Wanneer u zich als gebruiker registreert bij deze website, verzamelt de Universiteit van Leeds de persoonsgegevens die u verstrekt tijdens de registratie en zal zij deze gegevens gebruiken. De universiteit is een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van deze persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze gerechtvaardigde belangen om de veiligheid van de website en de Q-BEx vragenlijst te waarborgen en beide te kunnen aanbieden, vormen de grondslag voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. De universiteit bewaart deze gegevens in een vorm waaruit uw identiteit kan worden afgeleid zolang wij de Q-BEx vragenlijst aanbieden (tenzij u ons vraagt deze gegevens te wissen). De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de wetgeving of rechtshandhavingsinstanties dit vereisen. De richtlijnen van de universiteit met betrekking tot het bewaren van gegevens worden beschreven in dit document: http://www.leeds.ac.uk/secretariat/documents/retention_policies.pdf

Gebruiksvoorwaarden website

De volgende voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden van de website) zijn van toepassing op de Q-BEx website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens de website te gebruiken. Raadpleeg deze site (de “website”) en alle bijbehorende documenten en richtsnoeren voor meer informatie over de Q-BEx vragenlijst (“vragenlijst”).

Gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website, als gast of als geregistreerd gebruiker. Het gebruik van de website omvat de toegang tot, het browsen op of het registeren bij de website om deze te kunnen gebruiken.

Lees deze voorwaarden door alvorens de website te gebruiken. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en de naleving ervan.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken we u om de website niet te gebruiken en de vragenlijst niet te openen.

Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op het gebruik van de website:

Toegang tot de website

De website wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat de website, of enige inhoud ervan, altijd beschikbaar is. Toegang tot de website is toegestaan op tijdelijke basis. We behouden ons het recht voor om de website geheel of gedeeltelijk en zonder kennisgeving op te schorten, in te trekken, te verwijderen of te wijzigen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent er daarnaast verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding de website bezoeken op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de Q-BEx vragenlijst en van al het materiaal dat op de website wordt gepubliceerd. Deze inhoud wordt beschermd door wereldwijde intellectuele eigendoms- en auteursrechten. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag geen enkel deel van de inhoud van de website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van de Universiteit van Leeds.

Indien u enig deel van deze website afdrukt, kopieert of downloadt op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, verliest u onmiddellijk uw recht om de website te gebruiken en moet u op ons verzoek alle kopieën die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

Niet vertrouwen op informatie

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet altijd professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt, of bewust niet onderneemt, op basis van de inhoud van de website.

Wij doen ons best om de informatie op de website up-to-date te houden, maar kunnen geen toezeggingen doen of garanties geven, direct of indirect, dat de inhoud van de website nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

Informatie

De inhoud van de website is bedoeld voor informatieve of educatieve doeleinden. We kunnen niet garanderen dat de door ons verstrekte informatie aan uw eisen voldoet.

De inhoud van de website is niet bedoeld als advies voor individuele gevallen of respondenten van de vragenlijst, en biedt ook geen diagnostische diensten aan.

Professionals raden we aan om de inhoud van de website te gebruiken voor algemene informatiedoeleinden. U mag echter niet vertrouwen op materiaal dat op de website is gepubliceerd  en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer u dit wel doet.

Advies

De informatie op de website en de Universiteit van Leeds geven geen individueel advies. Een gebruiker die zich zorgen maakt over respondenten van de vragenlijst of de zorg voor een persoon, medische behoeften, spraakstoornissen, ontwikkelingskwesties of die gespecialiseerd advies nodig heeft, moet daarover contact opnemen met een bevoegde en geschikte (zorg)professional.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze in geval van overlijden of letsel als gevolg van onze nalatigheid of frauduleuze handelingen of verklaringen, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door het Engels recht.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zouden kunnen zijn op de website of de inhoud ervan, zowel expliciet als impliciet.

We zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor enig verlies of enige schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, zelfs als deze te voorzien was, die voortvloeit uit of ontstaat door:

 • het gebruik of niet kunnen gebruiken van de website; of
 • het gebruiken van of vertrouwen op de inhoud die op de website is gepubliceerd.

Let op: we zijn in geen geval aansprakelijk voor:

 • verlies van winst, omzet, handel of inkomsten;
 • onderbreking van de bedrijfsvoering;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • enige indirecte schade of gevolgschade of verlies.

De Universiteit van Leeds is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service) of ander technologisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan beschadigen als gevolg van uw gebruik van de website, het downloaden van inhoud ervan, of het volgen van links naar andere websites.

We zijn niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die aan de website zijn gekoppeld. Het feit dat dergelijke links op onze website staan, betekent niet dat we de gelinkte websites goedkeuren. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van het gebruik van gelinkte websites.

Virussen

We garanderen niet dat de website veilig of vrij van bugs of virussen is.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform voor toegang tot onze website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag de website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke materialen te plaatsen. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen of enige andere server, computer of database die is gekoppeld aan de website. U mag de website niet aanvallen middels een DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service) of DoS-aanval (Denial-of-Service). Schending van deze bepaling is een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990 (wet inzake computermisbruik). We melden dergelijke schendingen bij de relevante rechtshandhavingsautoriteiten en zullen met hen samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Wanneer u deze bepaling overtreedt, verliest u onmiddellijk het recht om de website te gebruiken.

Linken naar de website

U mag alleen een link naar onze startpagina plaatsen wanneer u dit op eerlijke en legale wijze doet en u hiermee onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link naar de website plaatsen die suggereert dat er sprake is van verbondenheid met of goedkeuring of steun van ons wanneer dit niet het geval is.

U mag geen link naar de website plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

De website mag niet als deelpagina worden weergegeven op een andere website en u mag geen link plaatsen naar een ander deel van de website dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om de toestemming tot het plaatsen van een link zonder kennisgeving in te trekken.

De website waarop u de link plaatst, moet voldoen aan alle normen voor inhoud zoals beschreven in ons Beleid inzake aanvaardbaar gebruik [Zie ons Beleid inzake aanvaardbaar gebruik].

Als u gebruik wilt maken van de inhoud van de website op een andere manier dan hierboven is beschreven, neem dan contact met ons op.

Links en bronnen van derden op de website

Eventuele links naar andere websites en bronnen van derden op de website worden alleen ter informatie aangeboden.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites of deze bronnen.

Toepasselijk recht

Indien u deze website als consument bezoekt, houd er dan rekening mee dat op deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, het Engelse recht van toepassing is. U gaat net zoals wij akkoord met de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met alle bepalingen in dit beleid inzake aanvaardbaar gebruik, dat als aanvulling dient op de gebruiksvoorwaarden van de website, en stemt u ermee in deze bepalingen na te leven.

Verboden gebruik

U mag onze website alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze website niet gebruiken:

 • op een wijze die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op een wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • om minderjarigen op enige wijze schade te berokkenen of dit te proberen;
 • om iemand te pesten, te beledigen, te intimideren of te vernederen;
 • om materiaal dat niet voldoet aan onze normen voor inhoud (zie het gedeelte Normen voor inhoud hieronder) te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken;
 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of soortgelijk wervend materiaal (spam) in enige vorm door te sturen of te laten verzenden; of
 • om bewust gegevens door te sturen die, of materiaal te verzenden of te uploaden dat, virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercode bevatten die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Daarnaast gaat u ermee akkoord:

 • om geen enkel deel van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van de website; en
 • u te onthouden van het zonder toestemming toegang verkrijgen tot, of het hinderen, beschadigen of verstoren van:
  – enig deel van de website;
  – apparatuur of netwerken waarop de website is opgeslagen;
  – software die wordt gebruikt bij het beschikbaar stellen van de website; of
  – apparatuur, netwerken of software die eigendom is/zijn van of wordt/worden gebruikt door een derde.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

We kunnen de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze pagina op de website aan te passen.

Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen, omdat eventuele wijzigingen die we aanbrengen bindend zijn voor u.

Laatst bijgewerkt: 9 december 2022