Team

Cécile De Cat

Cécile De Cat is de hoofdonderzoeker van het project. Ze is hoogleraar Taalkunde aan de Universiteit van Leeds, waar ze ook directeur is van Language@Leeds. Daarnaast leidt ze de Speech & Language action group van het Centre for Applied Education Research in Bradford, en ze is Professor II aan de Universiteit van Tromsø in Noorwegen.

Haar onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen taal en cognitie bij eentalige en meertalige kinderen, welke factoren in de ontwikkeling en omgeving van meertalige kinderen hun vaardigheid in de schooltaal voorspellen, en op de taalverwerking van meertalige volwassenen. Daarnaast is ze zeer geïnteresseerd in datamodellering en -visualisatie.

Arief Gusnanto

Arief Gusnanto is universitair hoofddocent Statistiek aan de Universiteit van Leeds. Zijn onderzoek beslaat een groot aantal verschillende toepassingen van statistiek en loopt uiteen van moleculaire biologie, scheikunde, geneeskunde en gezondheid, genetica en epidemiologie, tot psychologie, sociale wetenschappen en taalkunde.

Hij houdt zich bezig met het ontwikkelen van statische methodes voor machine learning, bio-informatica, high-dimensional data, gemengde modellen, multivariate analyse en overlevingsduuranalyse. In het Q-BEx project zal hij zich focussen op het ontwikkelen van een innovatieve statische methode om onderliggende patronen en verbanden aan het licht te brengen als het gaat om de taalervaring van meertalige kinderen.

Draško Kašćelan

Draško Kašćelan is taalkundige en docent bij de afdeling Spraak- en Taaltherapie aan de Universiteit van Essex. Hij werkte als postdoctoraal onderzoeker aan het Q-BEx-project en was gevestigd aan de Universiteit van Leeds.

In eerder onderzoek heeft hij zich toegelegd op meertaligheid bij kinderen, cognitie, figuurlijk taalgebruik (idiomatische uitdrukkingen en metaforen), autistisch aandoende eigenschappen en autismespectrumstoornissen (ASS). Daarnaast is hij geïnteresseerd in codeswitching (taalmenging), pragmatische taalontwikkeling, taalverwerking en taalontwikkelingsstoornissen.

Philippe Prévost

Philippe Prévost is hoogleraar Taalkunde aan de Universiteit van Tours in Frankrijk. Zijn onderzoek is gericht op het vergelijken van morfosyntactische ontwikkeling van het Frans in verschillende omstandigheden van taalverwerving, waaronder tweedetaalverwerving bij kinderen en taalverwerving in pathologische omstandigheden, zoals autismespectrumstoornissen en taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar de impact van computationele complexiteit bij taalontwikkeling. Van 2009 tot en met 2013 was hij betrokken bij COST Action IS0804 ‘Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ en werkte hij mee aan het ontwikkelen van taaltools voor het identificeren van TOS bij meertalige kinderen, waaronder een oefening met clitica (onbeklemtoonde woorden) en een zinnen-herhaaltaak, en aan een vragenlijst voor de ouders/verzorgers van meertalige kinderen (PABIQ – Questionnaire for parents of bilingual children).

Ludovica Serratrice

Ludovica Serratrice heeft een academische graad in Tolken, Engelse en Franse taal en literatuur, en Taalkunde. Nadat ze aan de Universiteit van Edinburgh promoveerde in Taalkunde met een proefschrift over de simultane taalverwerving van Italiaans en Engels bij peuters, is ze naar de Universiteit van Manchester gegaan, waar ze zestien jaar heeft gewijd aan onderzoek naar eentalige en meertalige taalverwerving. Daarnaast was ze docent in de Bachelor Speech and Language Therapy.

In 2016 is Ludovica overgestapt naar de Universiteit van Reading, waar ze een leerstoel in twee- en meertaligheid bekleedt en docent is in de Master Speech and Language Therapy. Sinds mei 2018 is Ludovica directeur van het

Centre of Literacy and Multilingualism en in 2019 is ze aangesteld als Professor II aan de Universiteit van TromsøHaar onderzoek is onder andere gericht op taalverwerving en taalverwerking bij peuters en kinderen, en ze werkt in haar onderzoek graag samen met leraren en logopedisten die werken met kinderen die Engels als tweede taal leren.

Laurie Tuller

Na een aanvankelijke carrière op het gebied van theoretische syntaxis op basis van veldwerk in Afro-Aziatische talen, heeft Laurie Tuller haar onderzoekstijd verlegd naar projecten op het gebied van psycholinguïstiek, met de focus op taalverwerving bij kinderen en jongeren die slechthorend zijn, epilepsie hebben of een taalverwervingsstoornis hebben.

Momenteel houdt ze zich bezig met taal bij autisme en doet ze onderzoek naar taalverwerving bij kinderen die in een meertalige context opgroeien en van wie sommigen een bijkomende aandoening hebben zoals autisme of een taalverwervingsstoornis. Ze was actief betrokken bij COST Action ISO804, voornamelijk bij de ontwikkeling van een vragenlijst voor de ouders/verzorgers van meertalige kinderen en andere LITMUS-tools (zinsherhaling en non-woordrepetitie).

Sharon Unsworth

Sharon Unsworth is universitair hoofddocent in het Departement Taal en Communicatie en het Departement Moderne Talen en Culturen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland.

Ze doet onderzoek naar de factoren die bijdragen aan een geslaagde meertalige ontwikkeling bij kinderen en zet zich in om deze kennis door te geven aan ouders/verzorgers, leraren en beleidsmakers. Haar onderzoek, dat veelal wordt gefinancierd door nationale onderzoeksraden, is in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en ze is vaak betrokken bij nationale en internationale congressen. Sharon geeft regelmatig lezingen en schrijft blogs voor ouders/verzorgers en leraren, en maakt daarnaast een podcast Kletsheads over meertalige kinderen. Deze is het vervolg op het kindertaalfestival Kletskoppen dat ze in 2017 met collega’s heeft opgezet. Op haar
webpagina is meer informatie te vinden over Sharon en haar onderzoek.